RAKSSQL - nowa wersja oprogramowania 2018.1.20.1068 z dnia 28.11.2018

28-11-2018

Producent oprogramowania RAKS SQL, wydał nową oprogramowania 2018.1.20.1068,

Zawiera następujące zmiany:

 

KSIĘGOWOŚĆ

- Rozdzielenie w deklaracji "CIT-8" przychodów i kosztów kapitałowych od przychodów i kosztów z pozostałych źródeł

- Wykazywanie na wydruku "Rozliczenie dochodu" (zarówno w wersji miesięcznej, jak i kwartalnej) przychodów opodatkowanych ryczałtem w stawce 12,5% (tzw. najem prywatny)

- Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "CIT-8" (ver. 26) oraz nowej wersji załącznika "CIT-8/0" (ver. 13) i załącznika „CIT-D” (ver. 6) oraz obsłużenie e-deklaracji

 - Wprowadzenie w oknie dokumentu księgowego możliwości rozliczania rozrachunków zgodnych co do kwoty

- Poprawienie filtracji kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" po kodzie kraju

- Poprawienie operacji sprawdzenia statusu kontrahenta w bazie VAT w oknie "Rejestracja VAT" dla dokumentów zaimportowanych do programu z plików XML

 

- Poprawienie błędu w e-deklaracji generowanej do korekty deklaracji "CIT-8" z załącznikiem "CIT-ST"

- Poprawienie błędu występującego przy uaktualnianiu "Planu kont"

- Poprawienie podglądu szczegółów rozrachunku po zaksięgowaniu dokumentu księgowego

 

KADRY I PŁACE

- Uaktualnienie kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego, który stanowi podstawę składki zdrowotnej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym

- Dodanie możliwości importu elektronicznych zwolnień lekarskich (tzw. e-ZLA)

- Zmiana domyślnego stanu checkbox`a "Nie obniżaj zasiłku za niedostarczenie w terminie"

- Uaktualnienie zawartości wydruku "Skierowanie na badanie lekarskie" w zakresie informacji o podstawie prawnej

- Modyfikacja wartości danych stałych w związku z wejściem w życie przepisów o 12 listopada 2018r. jako dniu wolnym od pracy

- Poprawienie błędu wykazywania następujące po sobie nieobecności przy eksporcie "RSA"

- Poprawienie błędu na wydruku "Lista płac z RMUA" w zakresie prezentowania numer PESEL pierwszego pracownika

- Poprawienie błędu występującego podczas generowania "ZWUA"

 

SPRZEDAŻ

- Poprawienie błędu w rozliczeniu dokumentu "DI" oraz "KDI" dokumentem kasowym

- Poprawienie błędu braku uprawnień do pracy w module "Sprzedaż" po drugim logowaniu od ich nadania, przy obsłudze dokumentów bezmagazynowych

- Poprawienie błędnego sposobu przeliczania zamówionych towarów na walutowej FZL wystawianej w trybie: bez pozycji (artykułów)

- Poprawienie błędu występującego podczas obliczania pozostałej kwoty do zaliczkowania gdy dokumenty cyklu zostały antydatowane

- Poprawienie wykazywania kwot na FS w walucie obcej, którą skojarzono z walutowymi fakturami zaliczkowymi

- Usunięcie błędu w metodzie wyliczania kwoty w PLN na "FS" kończącej cykl zaliczkowy wystawionej w walucie obcej

 

FINANSE

- Obsługa eksportu poleceń przelewów walutowych do banku "Raiffeisen"

- Usprawnienie rozliczania rozrachunków w oknie edycyjnym wyciągu bankowego poprzez automatyczne otwieranie okna rozliczeń

- Poprawienie kodowania polskich znaków w poleceniach przelewów eksportowanych do homebankingu w formacie "PEKAO SA MultiCash PLA (zagraniczne)"

 

CRM

- Poprawienie błędu znikających zapisów w terminarzu

 

WSPÓLNE

- Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych

- Uaktualnienie słownika banków