uplook - konsola Administracyjna Master + 20 Desktop Agents

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: A+C System
  • Dostępność: Jest

System operacyjny: Windows XP, Windows 7, Windows 8

uplook to profesjonalny program do kontroli legalno?ci oprogramowania pozwalaj?cy na zarz?dzanie licencjami i wykonywanie profesjonalnych audytów.Dzi?ki niemu mog? Pa?stwo przeprowadzi? zdalny audyt oprogramowania, plików multimedialnych, czy czcionek. Jak równie? dokona? inwentaryzacji  ca?ego podlegaj?cego Pa?stwu sprz?tu oraz analizy us?ug serwisowych. uplook to równie? rozwi?zanie otwarte, które rozszerza? mo?na o kolejne funkcjonalno?ci np. monitoring u?ytkowników, Internetu, zarz?dzanie no?nikami zewn?trznymi, czy zdalny helpdesk.

System uplook zawiera narz?dzia do zdalnego audytu oprogramowania umo?liwiaj?ce identyfikacj? nielegalnego oprogramowania zainstalowanego w firmie/instytucji.Tym samym podnosi bezpiecze?stwo poprzez eliminacj? zjawiska ?wiadomego i nie?wiadomego ?amania praw autorskich, czyli piractwa komputerowego. Dodatkowo, modu? do profesjonalnego audytu o zró?nicowanym stopniu dok?adno?ci (rejestr, porównania skanów, pe?ne rozlicznie licencji) oraz zakresie (aplikacje, pliki multimedialne, czcionki, archiwa) pozwala w pe?ni dostosowa? procedur? audytow? do potrzeb u?ytkownika systemu.Licencjonowanie:

  • Licencja na program uplook umo?liwia zainstalowanie oprogramowania i u?ytkowanie go w obr?bie jednej firmy/instytucji
  • Licencja obejmuje liczb? konsoli administracyjnych uplook Master oraz liczb? zdalnych modu?ów monitoruj?cych uplook Agent, jak? mo?na zainstalowa? na komputerach w firmie.
  • Ilo?? wykupionych licencji uplook Master okre?la ilo?? komputerów, na których mo?e by? zainstalowana konsola administracyjna Master (konieczna jest co najmniej jedna)
  • Ilo?? wykupionych licencji uplook Agent okre?la maksymaln? ilo?? audytowanych komputerów.
Wymagania systemowe:
  • system operacyjny - Windows XP lub nowszy