Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Centrum Programów”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresami www.centrumprogramow.pl jest własnością i jest prowadzony przez Atomium Systemy Informatyczne, zarejestrowanego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia pod nr 049570, z siedzibą w Radomiu przy ul.Słowackiego 100, NIP: 948-154-81-17, numer telefonu: +48.48 685 11 00 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: kontakt@centrumprogramow.pl

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest Atomium Systemy Informatyczne Tomasz Grzyb (zwana dalej „Sprzedawcą”).

Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji oraz urządzenia (zwane dalej łącznie „Produktami”).
 2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
 3. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika), w wersji papierowego certyfikatu lub w wersji BOX (płyta z programem oraz certyfikat). Link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z internetu jest przesyłany Klientowi po dokonaniu płatności na podany przez niego adres e-mail.
 4. Klientowi dostarcza się certyfikat licencyjny zawierający kody aktywacyjne do programu lub klucz licencyjny z instrukcją drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
 5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są wiążące w chwili składania zamówienia. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian oferty handlowej, w szczególności wycofania każdego Produktu, wprowadzania nowych Produktów do oferty, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika Produktów i kosztów dostawy.
 7. Cena Produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. Zmiany nie będą obejmować Produktów, na które złożone zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu oraz akceptację postanowień Regulaminu przez zaznaczenie pola w formularzu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
 • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy),
 • adres zamieszkania lub siedziby Firmy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
 • numer NIP (dotyczy Firmy),
 • adres elektroniczny (e-mail),
 • numer telefonu.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 2. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 3. Jeżeli Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  • On-line przelew z banku internetowego lub kartą kredytową. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy PayU, gdzie dokonuje wyboru banku.
  • Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia pod rygorem anulowania zamówienia.
    
 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:
  • Alior Bank S.A.
  • 31 2490 0005 0000 4500 2682 6237
  • Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.
 4. W przypadku Klientów będących płatnikami VAT, faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. W przypadku Osób prywatnych, paragony lub faktury VAT są przesyłane przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że klient wyrazi wolę otrzymania elektronicznego obrazu paragonu lub faktury drogą elektroniczną w formacie PDF – w tym przypadku elektroniczny obraz paragonu lub faktury wysyłany jest pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

§ 6. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego podania przez Klienta danych w formularzu.
 4. Certyfikaty licencyjne oraz linki do pobrania Produktu będą wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania płatności za zamówienie. 
 5. Dostawa drogą elektroniczną (e-mail) jest bezpłatna.
 6. Dostawa za pośrednictwem kuriera jest zgodna z kalkulacją przedstawioną i zaakceptowaną w momencie składania zamówienia.
 7. Faktura VAT lub Paragon za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.) Przy zakupie z opcją wysyłki kurierem faktura lub paragon zostanie dostarczony tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: Atomium Systemy Informatyczne Tomasz Grzyb, ul. Słowackiego 100, 26-600 Radom, fax. +48.483845598 ,e-mail: kontakt@centrumprogramow.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: kontakt@centrumprogramow.pl, faksem na numer +48.483845598 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres Atomium Systemy Informatyczne Tomasz Grzyb, ul.Słowackiego 100, 26-600 Radom.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
 • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie ze Sklepu, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji zamówienia, nie są zapisywane ani przetwarzane w bazie danych. Dane w żadnym wypadku nie są udostępniane osobom trzecim.
 2. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.