WAPRO FAKIR - nowa wersja z dnia (30.11.2018

30-11-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ukazała się nowa wersja oprogramowania Wapro FAKIR. Poniżej zamieszczamy opis zmian:

Zmiany w wersji 8.40.2 z dnia 30.11.2018

Zmiany w wersji 8.40.2 (30.11.2018)
 • Elektroniczne sprawozdania finansowe:
  • Zgodnie z art. 45 ust. 1f, 1g ustawy o rachunkowości dodanymi przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398), w programie dodana została możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.
  • Podpisywanie i archiwizowanie pliku XML e-sprawozdania finansowego - w programie dodano możliwość podpisywania pliku XML elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz zapisywanie podpisanego lub nie podpisanego pliku w module e-Dokumenty;
  • Możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej jest dostępna jako usługa subskrypcyjna;
 • Raporty użytkownika - dodano, w trybie definicji raportu możliwość:
  • Wyświetlenia wartości kwotowej wybranej pozycji raportu;
  • Wyświetlenia wartości kwotowej każdej funkcji wchodzącej w skład formuły obliczeniowej pozycji raportu;
 • Import dokumentów - dodano import faktur końcowych na zero złotych, dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia.
 • Raporty kasowe - w oknie przeglądarce raportów kasowych dodany został filtr F8 z możliwością wyboru okresu: lat, kwartałów, miesięcy oraz zakresu dat: Od dnia - Do dnia;
 • Typ dokumentu - w definicji typu dokumentu dodano parametr Nie księguj różnic kursowych na kontach przeznaczonych dla kwoty VAT. Zaznaczenie spowoduje, że zrealizowane różnice kursowe powstające dla celów podatkowych w części proporcjonalnej do kwoty VAT rozliczanego dokumentu księgowane będą na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach "Zrealizowane różnice kursowe dodatnie" lub "Zrealizowane różnice kursowe ujemne". W przeciwnym wypadku (pole odznaczone - wartość domyślna), księgowanie wyżej wymienionych kwot następuje na konta wymienione w konfiguracji firmy w parametrach " Zrealizowane różnice kursowe dodatnie dla kwoty VAT" lub " Zrealizowane różnice kursowe ujemne dla kwoty VAT", jeżeli są uzupełnione.